Ladowanie zdjec

Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru intensywnego nadzoru Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie

2017-10-18 13:55

 

Kraków 15.06.2017 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

 Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w roku 2017 realizuje projekt unijny pn.: „Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru intensywnego nadzoru Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach  działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 1 812 272,32 zł , a dofinansowanie ze środków EFRR wyniesie 1 540 431,47 zł.

Wkład własny oraz wydatki niekwalifikowalne finansowane będą ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

 

Informacje o projekcie :

W ramach realizacji Projektu realizowane będą następujące działania :

  1. Zakup niezbędnej aparatury medycznej wykorzystywanej na SOR;
  2. Zakup i montaż systemu monitoringu SOR;
  3. Zakup niezbędnego sprzętu IT do celów administracyjnych SOR.
Strony:     

    CMS by Quick.Cms