Ladowanie zdjec

Kapituła Medalu "Ordynator-Senior"

2013-05-10 11:02

Kraków 09.05.2013 r.

 

Powołana przez Andrzeja Ślęzaka Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Kapituła Medalu ,,Ordynator-Senior” przyznała godność wieloletnim Lekarzom Kierującymi Oddziałami, wybitnym osobowościom po zakończeniu pracy zawodowej i funkcyjnej: Halinie Słupczyńskiej - Lekarzowi Kierującemu Oddziałem Pediatrycznym i Dr n. med. Romualdowi Dropowi - Lekarzowi Kierującemu Oddziałem Chirurgii Ogólnej i Naczyń. Kryteriami przyznania Godności były: wysoki poziom etyczny i moralny, umiejętności kierowania Oddziałem – co najmniej dwukrotna kadencja , dzielenie się wiedzą, oraz aktywne uczestnictwo w kształtowaniu umiejętności młodych specjalistów. Na awersie medalu wykonanego z brązu oprócz laski Eskulapa wyryta jest sentencja ,,Artificem Commendat Opus” – ,,Dzieło Mistrza Chwali”, a rewers stanowi logo Szpitala.

Uhonorowani lekarze swoimi dokonaniami wypełniają przysięgę Hipokratesa, która stała się ich credo życiowym i zawodowym. Są niekwestionowanymi autorytetami i przewodnikami nie tylko po meandrach medycyny i sztuki lekarskiej, ale również wzorcem postawy człowieka zasługującego na najwyższe uznanie. Przyznana godność niech będzie wyrazem kontynuacji dalszego uczestnictwa we wspólnocie medycznej Szpitala.

        

         Doktor Nauk Medycznych Romuald Drop w latach 1954-1961 studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie. Po otrzymaniu dyplomu lekarza odbywał staż podyplomowy w Klinikach Akademii, z którą był zawodowo związany do roku 1980:

w latach 1961-1964 pracował w Zakładzie Anatomii Opisowej i Topograficznej jako asystent, w latach 1965-1980 był kolejno asystentem, starszym asystentem adiunktem w III Klinice Chirurgicznej. Specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii uzyskał w 1965 roku, a w 1970 roku specjalizację II stopnia .

Tytuł doktora nauk medycznych  zdobył  26 marca 1971 r. Przedłożoną rozprawą doktorską były „Badania nad działaniem stafilokokcyny a w zakażeniach gronkowcowych”.

Podczas pracy w Klinice Doktor Romuald Drop zdobył gruntowne wyszkolenie we wszystkich podstawowych działach chirurgii, czyli chirurgii przewodu pokarmowego, chirurgii naczyń krwionośnych, chirurgii plastycznej, chirurgii dzieci oraz w zakresie najszerzej pojętej chirurgii urazowej.

W Klinice wykonywał wszystkie zabiegi operacyjne z zakresu wyżej wymienionych działów. W czasie pracy w Klinice trzykrotnie wyjeżdżał za granicę w celach szkoleniowych: pracował w Szpitalu Kantonalnym w Uznach w Szwajcarii (1961), następnie odbył staż szkoleniowy w Instytucie Chirurgii Doświadczalnej i Klinicznej Ministerstwa Zdrowia w Moskwie  (1972) oraz w Klinice Chirurgicznej Uniwersytetu w Leiden w Holandii (1979-1980). W czasie praktyk zagranicznych interesował się głównie chirurgią naczyń krwionośnych i przeszczepami nerek. W 1975 roku pełniąc funkcję kierownika zespołu przeszczepiania nerek dokonał pierwszego przeszczepu nerki w Krakowie.  Brał aktywny udział w szkoleniu podyplomowym organizowanym przez Akademię Medyczną i Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

 

Od 1 października 1980 roku, w drodze konkursu, został powołany na stanowisko Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej w Zespole Opieki Zdrowotnej nr 2, czyli wg obecnie obowiązującej nazwy - w Szpitalu w Krakowie. Funkcję te pełni do chwili obecnej jako Lekarz Kierujący Oddziałem Chirurgii Ogólnej i Naczyń. Doktor Romuald Drop zastał oddział w nienajlepszej kondycji organizacyjnej. Odbudował kadrę chirurgów w kierowanym oddziale. Mając praktykę w chirurgii naczyniowej, zorganizował przy oddziale Poradnię Naczyniową. W latach 1982 do 1986 przez dwie kadencje przewodniczy Lekarskiemu Naukowemu Towarzystwu ZOZ nr 2. W ramach urlopu bezpłatnego w okresie od grudnia 1987 roku do czerwca 1990 i dyrektora Polskiego Zespołu Medycznego w Tobruku w Libii.

Doktor Romuald Drop jest autorem i współautorem 25 prac naukowych. Wyrazem prowadzenia intensywnej działalności naukowej jest również czynny udział w posiedzeniach i zjazdach Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich. Ciesząc się wysokim prestiżem zawodowym, w drodze wyboru zostaje powołany od 1993 roku przez zespół ordynatorów do pełnienia zaszczytnej funkcji Przewodniczącego Rady Ordynatorów naszego Szpitala, którą pełni do chwili obecnej. Bierze czynny udział w wielu kongresach i zjazdach międzynarodowych.


W Oddziale, którym kieruje szkoli lekarzy specjalizujących się w dziedzinie chirurgii ogólnej.

Doktor Romuald Drop został odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznakę Miasta Krakowa oraz wieloma innymi odznakami i wyróżnieniami, które są wyrazem uznania jego wysokiego profesjonalizmu i aktywności naukowej.

 

Lek. med. Halina Słupczyńska Specjalista Pediatra

 

         Doktor Halina Słupczyńska uzyskała dyplom Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu-Rokitnicy w 1969 roku. Do 1972 r. odbywała staż podyplomowy w Szpitalu Kolejowym w Krakowie. Następnie pracowała  w Poradni Dziecka w Przychodni Rejonowej Śródmieście. Równocześnie w ramach wolontariatu rozpoczęła specjalizację I stopnia w dziedzinie pediatrii w Oddziale Dziecięcym im. Narutowicza, którą ukończyła w 1976 roku.

         1 stycznia 1976 roku, na podstawie porozumienia między szpitalami, została przeniesiona do Zespołu Opieki Zdrowotnej nr 2 Nowa Huta (obecnie Szpital im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie). Pracę rozpoczęła w I Oddziale Dziecięcym na stanowiskach: młodszego asystenta, asystenta, a następnie po uzyskaniu w 1982 roku drugiego stopnia specjalizacji z zakresu pediatrii na stanowisku starszego asystenta. Od 1986 roku pełniła funkcję zastępcy Ordynatora  I Oddziału Dziecięcego. Dodatkowo w latach 1989 - 1999 pracowała w Ambulatorium Pediatrycznym Oddziału Pomocy Doraźnej.

         Od 1 stycznia 1999 roku, po odejściu na emeryturę Profesora dr hab. med. Czesława Szmigla, pełniła obowiązki Ordynatora I Oddziału Dziecięcego, a po połączeniu dwóch oddziałów dziecięcych, od 1 stycznia 2000 roku była  Ordynatorem Oddziału Pediatrycznego. Od 15 lipca 2000 roku, w drodze konkursu, objęła stanowisko Ordynatora Oddziału Pediatrycznego. Funkcję tę pełni do chwili obecnej jako Lekarz Kierujący Oddziałem.

         Jest również zastępcą Prezesa Fundacji „Chore Dziecko” działającej przy Oddziale Pediatrycznym. Celem Fundacji było zdobywanie funduszy na rzecz dzieci leczonych w oddziale. W znacznym stopniu przyczyniła się do wyposażenia oddziału w wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny do diagnostyki dzieci. Doktor Halina Słupczyńska interesowała się przede wszystkim chorobami układu oddechowego, szczególnie u niemowląt i małych dzieci. Zorganizowała i prowadziła diagnostykę mukowiscydozy dla dzieci leczonych w Oddziale. Doktor Halina Słupczyńska, poza pracą w szpitalu bierze czynny udział w posiedzeniach naukowo- szkoleniowych Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, jak również w innych szkoleniach i kursach z dziedziny pediatrii. Posiada liczne certyfikaty i wyróżnienia z dziedziny pediatrii.

           W kontaktach z chorymi dziećmi wykazuje dużą życzliwość, troskę i takt. Jest bardzo lubiana przez małych pacjentów i ceniona przez ich rodziców. Zyskała duże uznanie zarówno wśród współpracowników, personelu podległego, jak i przełożonych.

 

Ponadto Kapituła odznaczenia ,,Pielęgniarka/Położna Wielkiego Serca” przyznała honorowe wyróżnienia PP. Pielęgniarkom i Położnym:

 

 • Joannie Bełzowskiej - Starsza Pielęgniarka, II Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Odcinkiem Intensywnej Terapii Kardiologicznej,
 • Eugenii Bialik - Starsza Pielęgniarka, Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej,
 • Jadwidze Bobrowskiej - Specjalistka Pielęgniarstwa Zachowawczego, Oddział Dermatologiczny z Pododdziałem,
 • Małgorzacie Dziubie - Starsza Pielęgniarka, III Oddział Chorób Wewnętrznych,
 • Jadwidze Frączek Specjalistka Pielęgniarstwa Położniczego, Oddział Ginekologiczno-Położniczy,
 • Halinie Gniadek - Pielęgniarka Oddziałowa, Blok Operacyjny,
 • Agacie Karwowskiej – Specjalistka Pielęgniarstwa Epidemiologicznego, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny z Pododdziałem,
 • Teresie Nytko – Specjalistka Pielęgniarstwa Zachowawczego I Oddział Chorób Wewnętrznych,
 • Annie Pułczyńskiej - mgr Pedagogiki Starsza Położna, Oddział Ginekologiczno-Położniczy,
 • Anecie Średniawie - Starsza Pielęgniarka, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 • Zofii Wagner - Pielęgniarka Oddziałowa, Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu,
 • Jolancie Warszawskiej – Specjalistka Pielęgniarstwa Neonatologicznego, Oddział Noworodków,
 • Dorocie Wiśniowskiej – Specjalistka Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyń.

 

Kryteriami przyznania przez Kapitułę odznaczenia były: wysoki poziom etyczny i moralny, humanistyczno-altruistyczna postawa w kontakcie z pacjentem, wzorowe wykonywanie obowiązków zawodowych, gotowość do dzielenia się pielęgniarską/położniczą wiedzą oraz co najmniej dziesięcioletni staż pracy w Szpitalu. Przyznane odznaczenia stanowią istotny argument w ubieganiu się o objęcie stanowisk kierowniczych w Szpitalu. Na odznaczeniu widnieje logo Szpitala oraz serce z wygrawerowaną sentencją: ,,Labores Pariunt Honores” – ,,Trudy Przynoszą Zaszczyty”.

Uroczystość wręczenia medali i odznaczeń oraz listów gratulacyjnych przez Dyrektora Andrzeja Ślęzaka odbyła się 09.05. 2013 r. 06 maja minęła 59 rocznica powstania Szpitala.

 

 

Leszek Gora

 

Rzecznik Prasowy Szpitala 

CMS by Quick.Cms