Ladowanie zdjec

Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

2017-10-18 14:42

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

 

W Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego realizowany jest projekt unijny pn.: „Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie”.

 

Przedmiotowy Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT

 

Całkowita wartość projektu wynosi 34 585 819,24 zł, a dofinansowanie ze środków EFRR wyniesie 19 968 400,30 zł. Wkład własny oraz wydatki niekwalifikowalne w łącznej wysokości 14 617 418,94 zł finansowane są ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

 

Informacje o projekcie:

Celem ogólnym projektu, określanym dla perspektywy długofalowej, jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i komfortu pacjentów, jakości świadczonych usług oraz uzyskanie pozytywnego wpływu na środowisko. W wyniku realizacji projektu, społeczność lokalna – populacja miasta Krakowa 746 tys., populacja dzielnicy Nowa Huta ok. 200 tys. – uzyska dostęp do usług wysokiej jakości opartych na nowoczesnej infrastrukturze, spełniającej wszystkie standardy medyczne, techniczne i sanitarne. W efekcie planowanej inwestycji podniesiony zostanie standard energetyczny budynków Szpitala, poprawie ulegną warunki, w których przebywają pacjenci Szpitala.

Celem bezpośrednim realizacji projektu będzie poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie, poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię.

W ramach realizacji Projektu, zrealizowane zostaną między innymi następujące działania:

1. Przebudowa i termomodernizacja:

- Oddziałów Chorób Wewnętrznych I i III oraz Pracowni Endoskopowej,

- II Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Odcinkiem Intensywnej Terapii Kardiologicznej

- Oddziału Ginekologiczno – Położniczego,

- Oddziału Pediatrycznego,

- Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego z Pododdziałem,

- Oddziału Dermatologicznego,

- Oddziału Chirurgii Dzieci,

- Oddziału Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu

2. Ocieplenie ścian zewnętrznych  z częściową wymianą okien i drzwi wszystkich budynków Szpitala;

3. Przebudowa infrastruktury technicznej Szpitala.

 

Zakończenie realizacji Projektu zaplanowano na koniec 2020 r.

 

 

Strony:     

    CMS by Quick.Cms