Ladowanie zdjec

Regulamin Dnia Otwartego Dla Fotografów

2019-07-14 18:07

 

REGULAMIN
Konkursu Fotograficznego realizowanego w związku z organizacją
Dnia Otwartego dla Fotografów
- dalej jako „Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.      Organizatorem Konkursu Fotograficznego realizowanego w związku z organizacją
Dnia Otwartego dla Fotografów, zwanego dalej „Konkursem”, jest Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie z siedzibą, osiedle Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, identyfikujący się numerem NIP: 678-26-80-02, wpisany do KRS pod numerem: 0000035552, zwany w dalszej treści Regulaminu „Organizatorem” lub „Szpitalem”.

1.2.      Dzień otwarty dla fotografów odbędzie się na terenie Szpitala w dniu 20 sierpnia 2019 roku, w ramach obchodów 65-lecia Szpitala

1.3.      Konkurs ma na celu wyłonienie i promocję najlepszych fotografii utrwalających zdarzenia odbywające się w unikatowym miejscu jakim jest Szpital.

1.4.      Konkurs rozpoczyna się w dniu 20 sierpnia 2019 r. i trwa do 6 listopada 2019 r.

1.5.      Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w pkt. 1.4 powyżej, o czym poinformuje uczestników Konkursu.

1.6.      Konkurs zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Regulaminie

1.7.      Każdy z uczestników Konkursu przystępując do Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania zasad wynikających z Regulaminu.

2. ZADANIE FOTOGRAFÓW - ZDJĘCIA

2.1       Zadaniem Fotografów jest wykonanie fotografii obrazujących codzienne funkcjonowanie Szpitala w ramach udzielanych świadczeń zdrowotnych. Dostępne będą wszystkie Oddziały i Poradnie Szpitala. Wykonywanie zdjęć na Bloku Operacyjnym będzie wymagało uzgodnienia z Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa, Lekarza Kierującego Blokiem Operacyjnym.

2.2       Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.

2.3.      Wykonane zdjęcia - na płycie CD/DVD/pendrive – opisane należy przesłać do Organizatora w terminie do dnia 15 września 2019 roku, na adres: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskie SP ZOZ w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków lub osobiście w siedzibie Organizatora, Kancelaria pok. 2.

2.4.      Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich,
w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich.

2.5.      Technika wykonania prac powinna uwzględniać następujące wytyczne:

  1. format pliku JPG, rozdzielczość min. 300 dpi.;
  2. każde zdjęcie powinno zawierać tytuł/datę;

3. UCZESTNICY, UDZIAŁ I ZDJĘCIA

3.1.      W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne zaproszone przez Organizatora, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (dalej jako „Uczestnicy” lub „Fotografowie”).

3.2.      Fotografowie otrzymają zaproszenie do udziału w terminie do 15 sierpnia 2019 roku po wczesnej rejestracji na https://konkursfotograficzny.konfeo.com/pl/groups.

3.3.      Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę, aby jego imię
i nazwisko lub pseudonim zostały umieszczone na listach rankingowych lub została wykorzystana w inny sposób określony w Regulaminie, w celach związanych
z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

3.4.      Uczestnik Konkursu poprzez przystąpienie do Konkursu oświadcza, iż:

  1. przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie;
  2. udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnianie fotografii przez Organizatora na stronie internetowej Organizatora,  jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia i realizacji Konkursu, a także na wprowadzanie do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na wszelkiego rodzaju nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, jak również na rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie, TV, w kalendarzu lub na wystawie fotograficznej prezentującej zdjęcia, a także na przekazanie zdjęć w celu ich oceny przez Jury zgodnie z Regulaminem.

3.5       Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie do 10 fotografii.

4. WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ PRZEZ FOTOGRAFÓW

Fotografowie biorący udział w Dniu Otwartym i wykonujący fotografie na terenie Szpitalu oświadczają, że w momencie wykorzystania ich dla celów prywatnych nie związanych
z organizowanym konkursem, zobowiązują się do opisu miejsca powstawania zdjęcia
z podaniem nazwy Szpitala: „Szpital im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie – zdjęcie wykonane z okazji Jubileuszu 65-lecia”.

 

5. OCENA ZDJĘĆ

5.1       Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.

5.2.      Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę m.in. jakość, oryginalność, kreatywność nadesłanych fotografii, a także technikę wykonania.

5.3.      Zadaniem Jury jest przyznanie I, II i III miejsca oraz wybranie fotografii najlepiej oddających ducha i charakter szpitala. Wybrane prace zostaną zaprezentowane
w czasie wystawy w dniu 6 listopada 2019 roku, która odbędzie się
w Holu Kamiennym Urzędu Miasta w Krakowie i podczas której zostanie ogłoszony zwycięzcą konkursu.

5.4.      Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.

5.5.      Wystawa, o której mowa w ust. 3 zostanie przeniesiona do siedziby Szpitala

6. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

6.1.      Szpital dochowuje należytej staranności w przestrzeganiu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO).

6.2.      Administratorem danych osobowych uczestnika podanych w związku z udziałem
w Konkursie jest Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie (zwany dalej „Szpitalem”),  adres: os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, tel.: 12 622 92 00, e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl.

6.3.      Osobą z którym mogą się Państwo skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych i praw przysługujących Państwu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych jest inspektor ochrony danych osobowych (IOD)/administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) Szpitala. Dane kontaktowe: e-mail: dane.osobowe@zeromski-szpital.pl

6.4.      Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją Konkursu.

6.5.      W związku z realizacją Konkursu, podanie przez uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże, w przypadku ich nie podania, nie będzie możliwe wzięcie udziału w Konkursie.

6.6.      Dane osobowe uczestnika Konkursu mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub prawną administratora albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.     

6.7.      Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych - w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO. Uczestnik powinien poinformować Administratora o zmianach danych osobowych. 

6.8.      Uczestnikowi Konkursu przysługuje również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6.9.      Dane osobowe uczestnika Konkursu będą przechowywane przez okres trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, lecz w związku z jego realizacją.

6.10.    Dane osobowe uczestnika Konkursu będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1.      Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora.

7.2.      Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników co najmniej na jeden dzień przed wprowadzeniem zmian.

7.3.      Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

7.4       W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.  

7.5.      Przesyłając zgłoszenie do Organizatora, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

7.6.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 lipca 2019 roku.

7.7       Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac przesyłanych pocztą (prace uszkodzone nie będą brały udziału w            konkursie).

7.8.      Regulamin Konkursu oraz wyniki będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych na stronie Organizatora: www.zeromski-szpital.pl

 

 

 


 

CMS by Quick.Cms