Ladowanie zdjec

Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

2017-10-18 13:48

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

 

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego realizuje projekt unijny pn.: „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie”.

Przedmiotowy Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1. Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.4. Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym- ZIT

Całkowita wartość projektu wynosi 17 200 000,00 zł,  dofinansowanie ze środków EFRR wyniesie 12 899 999,95 zł a z budżetu państwa 860 000,00 zł. Wkład własny oraz wydatki niekwalifikowalne w łącznej wysokości 3 440 000,05 zł finansowane są w ramach środków Gminy Miejskiej Kraków.

 Informacje o projekcie:

Celem Projektu jest poprawa warunków bytowych pacjentów, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów oraz podniesienie jakości świadczonych usług.
W ramach Projektu zostanie zakupiony sprzęt i aparatura medyczna oraz wyposażenie medyczne dla Oddziałów Szpitala. Doposażone zostaną Oddziały: Otolaryngologiczny, Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Okulistyki, Chorób Wewnętrznych I, II i III. Ginekologiczno–Położniczy, Okulistyczny, Urologiczny, Centralna Sterylizatornia, Obserwacyjno-Zakaźny z Pododdziałem, Dermatologiczny, Pediatrii, Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej, Chirurgii Dzieci, Neurologii, Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Blok Operacyjny.

Zakończenie realizacji Projektu zaplanowano na dzień 30.11. 2019 r.

Strony:     

    CMS by Quick.Cms