Ladowanie zdjec

Zasady przyjęć do Szpitala/Poradni

2015-07-17 10:41

Zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(z dn. 24 sierpnia 2004 roku), prawo do leczenia i korzystania ze świadczeń na zasadach w niej określonych mają ubezpieczeni, czyli:

 • wszystkie osoby objęte powszechnym, obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia;

 • zgłoszeni do ubezpieczenia członkowie rodziny osoby ubezpieczonej.

 

Rejestracja

Podczas rejestracji należy pamiętać, że podstawą przyjęcia do Szpitala/Poradni w trybie planowym jest skierowanie wystawione przez lekarza. Do skierowania należy dołączyć wyniki badań diagnostycznych i konsultacji potwierdzające postawienie wstępnego rozpoznania stanowiącego przyczynę skierowania; istotne informacje o dotychczasowym leczeniu specjalistycznym lub szpitalnym oraz zastosowanym leczeniu. Przy przyjęciu do Szpitala/Poradni pacjent zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu tożsamości.

Zarejestrować można się: bezpośrednio w Poraradni/Pracowni itp. (osobiście, poprzez osobę upoważnioną), telefonicznie i poprzez   e-mil rejestracja@zeromski-szpital.pl
(W przypadku wyboru procedury rejestracji drogą elektroniczną pacjent w ciagu 24 godzin roboczych otrzyma wiadomość zwrotną z wyznaczonym terminem wizyty. )

Pacjenci REJESTROWANI PO RAZ PIERWSZY DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH powinni podać :

 • nazwę poradni specjalistycznej

 • nazwisko i imię

 • pesel

 • adres zameldowania

 • telefon kontaktowy

Pacjenci REJESTROWANI KOLEJNY RAZ DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH powinni podać:

 • nazwisko i imię

 • nazwę poradni, w której się leczy

 • datę urodzenia


Ważne! Pacjent wpisany na listę oczekujących do szpitala lub do świadczenia specjalistycznego udzielanego w  ambulatoryjnej opiece specjalistycznej  musi w ciągu 14 dni roboczych dostarczyć oryginał skierowania, inaczej zostanie skreślony z listy oczekujących.

 

Skierowanie

Zgłaszając się do świadczeniodawcy pacjent powinien przedstawić – oprócz potwierdzenia prawa do świadczeń – ważne skierowanie. Jest ono dokumentem wymaganym przy dostępie do badań diagnostycznych oraz świadczeń realizowanych w ramach:

 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,

 • leczenia szpitalnego,

 • rehabilitacji leczniczej,

 • opieki nad przewlekle chorymi.

Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć, czy szpitalnego oddziału ratunkowego. Jeżeli w karcie informacyjnej wskazana jest kontynuacja leczenia, skierowanie powinien wystawić lekarz prowadzący pacjenta. Należy pamiętać, że na podstawie jednego skierowania pacjent może się zarejestrować tylko w jednej placówce udzielającej świadczeń w danym zakresie! Skierowanie nie jest potrzebne do następujących lekarzy specjalistów:

 • ginekologa i położnika,

 • onkologa,

 • psychiatry,

 • wenerologa,

 • dentysty.

Skierowania nie muszą także przedstawiać następujące osoby korzystające z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

 • inwalidzi wojenni,

 • osoby represjonowane,

 • kombatanci,

 • niewidome cywilne ofiary działań wojennych,

 • chorzy na gruźlicę,

 • zakażeni wirusem HIV,

 • w zakresie badań dawców narządów,

 • uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego,

 • uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) – w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych w czasie wykonywania zadań poza granicami państwa.

Skierowanie nie jest wymagane w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.

Skierowanie wystawia:

 • na badania diagnostyczne, na świadczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, na leczenie uzdrowiskowe, na rehabilitację leczniczą, opiekę długoterminową – lekarz POZ lub inny lekarz udzielający świadczeń w ramach ważnej umowy z NFZ.

 • na badania diagnostyczne kosztochłonne (np. tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) – lekarz będący lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego w poradni, która zawarła umowę z NFZ na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, rehabilitację lub psychiatrię, prowadzący leczenie pacjenta i stwierdzający potrzebę wykonania danego badania (w przypadkach uzasadnionych medycznie);

 • na leczenie szpitalne – każdy lekarz. Nie musi być to lekarz ubezpieczenia zdrowotnego!

Lekarz POZ kierujący pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala zobowiązany jest dołączyć do skierowania wyniki niezbędnych badań diagnostycznych umożliwiających potwierdzenie wstępnego rozpoznania!

 

Listy oczekujących

Świadczenia zdrowotne powinny być udzielane według kolejności zgłoszeń w dniach i godzinach pracy świadczeniodawcy, zgodnie z harmonogramem jego pracy. Jeżeli nie mogą być udzielone pacjentowi w dniu zgłoszenia, każda placówka realizująca świadczenia na podstawie umowy z NFZ w ramach:

 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,

 • leczenia szpitalnego,

ma obowiązek wskazać inny termin wykonania świadczenia i umieścić pacjenta na liście oczekujących na udzielenie świadczenia.

Pacjenci objęci kontynuacją leczenia nie są umieszczani na listach oczekujących.

Jeśli jesteście Państwo inwalidami wojennymi, wojskowymi, kombatantami, osobami represjonowanymi macie Państwo prawo  do świadczeń poza kolejnością, a także prawo do korzystania  z ambulatoryjnych porad i świadczeń specjalistycznych każdego typu - bez skierowania.

 

 

Informacje pochodzą z Vademecum NFZ 2012 rok.


 

  

CMS by Quick.Cms