Dla pacjenta

Dla pacjenta

Ten dział został stworzony z myślą o Pacjentach. Znaleźć tutaj można informacje o prawach i obowiązkach Pacjenta, o opiece duszpasterskiej i psychologicznej, o zasadach przyjęcia do Szpitala oraz wydawania dokumentacji medycznej. Postaraliśmy się w jednym miejscu zebrać wszelkie niezbędne wskazówki, które  pomogą Pacjentom odnależć się w naszym Szpitalu

Jak przygotować się do zabiegu i pobytu w naszym szpitalu?

Czas choroby i pobytu w każdym szpitalu jest nieodłącznie związany ze stresem i dlatego ważne jest, by ograniczać czas jego trwania do niezbędnego minimum.

W dniu wypisu pacjent otrzymuje Kartę Informacyjną Leczenia Szpitalnego. Jest to ważny dokument, który należy przekazać lekarzowi rodzinnemu podczas najbliższej wizyty. Karta informuje o powodzie hospitalizacji, zawiera rozpoznanie, a także opis przeprowadzonych procedur medycznych, wyniki badań, rodzaj operacji oraz listę zastosowanych leków.

Są w niej zamieszczone także zalecenia dotyczące dalszego postępowania – trybu życia, diety, dalszej rehabilitacji, pobierania leków, koniecznych badań kontrolnych oraz terminu kontrolnej konsultacji u odpowiedniego specjalisty lub lekarza rodzinnego.

Krok po kroku od wejścia do wyjścia ze szpitala

Podczas rejestracji należy pamiętać, że podstawą przyjęcia do Szpitala  w trybie planowym jest skierowanie wystawione przez lekarza. Do skierowania należy dołączyć wyniki badań diagnostycznych i konsultacji potwierdzające postawienie wstępnego rozpoznania stanowiącego przyczynę skierowania; istotne informacje o dotychczasowym leczeniu specjalistycznym lub szpitalnym oraz zastosowanym leczeniu. Przy przyjęciu do Szpitala/Poradni pacjent zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu tożsamości.

Powinieneś wiedzieć!

Te informacje są ważne przy przyjęciu do Szpitala.

Informacji o stanie Pacjenta nie udziela się przez telefon.

W razie pogorszenia się stanu zdrowia Pacjenta powodującego zagrożenie życia lub w przypadku śmierci, Szpital jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić zgłaszaną przez chorego osobę, instytucję lub przedstawiciela ustawowego.

Rozpatrywanie skarg i wniosków

Naszą misją jest zapewnienie każdemu pacjentowi kompleksowej opieki zdrowotnej na wysokim poziomie. Doskonalimy jakość, podejmujemy nowe wezwania, a co najważniejsze – stawiamy na dobrą komunikację z pacjentami. Staramy się traktować innych tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Ten dział został stworzony z myślą o Pacjentach.

 • Prawa Pacjenta reguluje Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 6 listopada 2008 roku (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1127)

Jeśli Pacjent stwierdzi, że jego prawa zostały złamane, to może złożyć skargę w dowolnej formie: pisemnie, drogą elektroniczną, osobiście, telefonicznie.

Skargi przyjmuje:

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta  –  mgr Lucyna Pławecka-Stolarska.

Godziny przyjęć: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek -godz.10-14

Po wcześniejszym umówieniu się z Pełnomocnikiem można zgłosić się także w innych godzinach.

nr tel. 12 622 92 47

e-mail: rpp@zeromski-szpital.pllplawecka@zeromski-szpital.pl


 

Skargi lub wnioski powinny zawierać imię, nazwisko i adres skarżącego. W innym przypadku skarga nie będzie rozpatrywana.

Skargi i wnioski są rozpatrywane w terminie jednego miesiąca od daty złożenia lub wpłynięcia skargi i wniosku.

W przypadku nie rozstrzygnięcia skargi lub wniosku w terminie, informujemy wnioskodawcę o podjętych działaniach, które pozwolą na rozpatrzenie skargi lub wniosku.

Ponadto skargi pacjentów są przyjmowane przez:

 • Dział Skarg i Wniosków w Małopolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia – ul. Batorego 24, 31-135 Kraków, nr tel. 12 29 88 303
 • Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia (ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa tel. 022 572 61 55)
 • Wojewódzką Komisję do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych; ul. Mogilska 25, Kraków, VI piętro, pok. 601, tel.12 422 88 75 lub 12 39 21 228, e-mail: zdarzenia.medyczne@malopolska.uw.gov.pl. Adres do korespondencji: Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
 • Rzecznika Praw Pacjenta , ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa; Infolinia Rzecznika: 800- 190- 590e-mail: sekretariat@bpp.waw.pl
 • Rzecznika Praw Obywatelskich, wniosek należy zaadresować do Pełnomocnika ds. Ochrony Praw Pacjentów i Osób Niepełnosprawnych (00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77, nr tel. 22 551 77 00).
 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, ul. Krupnicza 11 a, 31-123 Kraków, nr tel. 12 429 21 41
 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie, ul. Szlak 61, 31-153 Kraków, nr tel. 12 422 88 54

Szukam pacjenta

Często dochodzi do sytuacji, gdy nie wiemy, na jaki Oddział trafił nasz krewny.

W Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie takich informacji udzieli Państwu dyżurny w rejestracji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Wyposażony jest we wszystkie niezbędne narzędzia, aby zlokalizować Pacjenta. Jesli pojawi się jakikolwiek kłopot w tej sprawie, prosimy o kontakt z Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Praw Pacjenta – nr tel. 12 622 92 47.

Jeśli krewny trafił do Szpitala dzień wcześniej, informację o jego pobycie można uzyskać także na portierni w budynku głównym Szpitala lub telefonicznie pod nr tel. 12 644 01 44.

Zasady przyjęć do Szpitala/Poradni

Zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(z dn. 27 sierpnia 2004 roku), prawo do leczenia i korzystania ze świadczeń na zasadach w niej określonych mają ubezpieczeni, czyli:

 • wszystkie osoby objęte powszechnym, obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 • zgłoszeni do ubezpieczenia członkowie rodziny osoby ubezpieczonej.

 

Rejestracja

Podczas rejestracji należy pamiętać, że podstawą przyjęcia do Szpitala/Poradni w trybie planowym jest skierowanie wystawione przez lekarza. Do skierowania należy dołączyć wyniki badań diagnostycznych i konsultacji potwierdzające postawienie wstępnego rozpoznania stanowiącego przyczynę skierowania; istotne informacje o dotychczasowym leczeniu specjalistycznym lub szpitalnym oraz zastosowanym leczeniu. Przy przyjęciu do Szpitala/Poradni pacjent zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu tożsamości.

Zarejestrować można się: bezpośrednio w Poraradni/Pracowni itp. (osobiście, poprzez osobę upoważnioną), telefonicznie i poprzez   e-mail rejestracja@zeromski-szpital.pl 
(W przypadku wyboru procedury rejestracji drogą elektroniczną pacjent w ciagu 24 godzin roboczych otrzyma wiadomość zwrotną z wyznaczonym terminem wizyty. )

Pacjenci REJESTROWANI PO RAZ PIERWSZY DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH powinni podać :

 • nazwę poradni specjalistycznej
 • nazwisko i imię
 • pesel
 • adres zameldowania
 • telefon kontaktowy

Pacjenci REJESTROWANI KOLEJNY RAZ DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH powinni podać:

 • nazwisko i imię
 • nazwę poradni, w której się leczy
 • datę urodzenia

Ważne! Pacjent wpisany na listę oczekujących do szpitala lub do świadczenia specjalistycznego udzielanego w  ambulatoryjnej opiece specjalistycznej  musi w ciągu 14 dni roboczych dostarczyć oryginał skierowania, inaczej zostanie skreślony z listy oczekujących.

 

Skierowanie

Zgłaszając się do świadczeniodawcy pacjent powinien przedstawić – oprócz potwierdzenia prawa do świadczeń – ważne skierowanie. Jest ono dokumentem wymaganym przy dostępie do badań diagnostycznych oraz świadczeń realizowanych w ramach:

 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 • leczenia szpitalnego,
 • rehabilitacji leczniczej,
 • opieki nad przewlekle chorymi.

Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć, czy szpitalnego oddziału ratunkowego. Jeżeli w karcie informacyjnej wskazana jest kontynuacja leczenia, skierowanie powinien wystawić lekarz prowadzący pacjenta. Należy pamiętać, że na podstawie jednego skierowania pacjent może się zarejestrować tylko w jednej placówce udzielającej świadczeń w danym zakresie! Skierowanie nie jest potrzebne do następujących lekarzy specjalistów:

 • ginekologa i położnika,
 • onkologa,
 • psychiatry,
 • wenerologa,
 • dentysty.
 • Skierowania nie muszą także przedstawiać następujące osoby korzystające z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej finansowanej ze środków publicznych:
 • osoby chore na gruźlicę;
 • osoby zakażone wirusem HIV;
 • inwalidzi wojenni i wojskowi
 • osoby represjonowane;
 • kombatanci;
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;
 • niewidome cywilne ofiary działań wojennych;
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
 • weterani poszkodowani;
 • osoby deportowane do pracy przymusowej;
 • osoby do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i osoby do 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • w zakresie leczenia uzależnień:
  • osoby zgłaszające się z powodu uzależnienia;
  • osoby zgłaszające się z powodu współuzależnienia – osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobą uzależnioną, wspólnie z nią zamieszkujące;
 • w zakresie badań dawców narządów;

Skierowanie nie jest wymagane w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.

Skierowanie wystawia:

 • na badania diagnostyczne, na świadczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, na leczenie uzdrowiskowe, na rehabilitację leczniczą, opiekę długoterminową – lekarz POZ lub inny lekarz udzielający świadczeń w ramach ważnej umowy z NFZ.
 • na badania diagnostyczne kosztochłonne (np. tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) – lekarz będący lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego w poradni, która zawarła umowę z NFZ na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, rehabilitację lub psychiatrię, prowadzący leczenie pacjenta i stwierdzający potrzebę wykonania danego badania (w przypadkach uzasadnionych medycznie);
 • na leczenie szpitalne – każdy lekarz. Nie musi być to lekarz ubezpieczenia zdrowotnego!

Lekarz POZ kierujący pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala zobowiązany jest dołączyć do skierowania wyniki niezbędnych badań diagnostycznych umożliwiających potwierdzenie wstępnego rozpoznania!

 

Listy oczekujących

Świadczenia zdrowotne powinny być udzielane według kolejności zgłoszeń w dniach i godzinach pracy świadczeniodawcy, zgodnie z harmonogramem jego pracy. Jeżeli nie mogą być udzielone pacjentowi w dniu zgłoszenia, każda placówka realizująca świadczenia na podstawie umowy z NFZ w ramach:

 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 • leczenia szpitalnego,

ma obowiązek wskazać inny termin wykonania świadczenia i umieścić pacjenta na liście oczekujących na udzielenie świadczenia.

Pacjenci objęci kontynuacją leczenia nie są umieszczani na listach oczekujących.

Jeśli jesteście Państwo osobami uprawnionymi macie Państwo prawo do świadczeń poza kolejnością, a także prawo do korzystania  z ambulatoryjnych porad i świadczeń specjalistycznych każdego typu – bez skierowania.

Wszystkie osoby uprawnione są zobowiązane do okazania aktualnego dokumentu poświadczającego ich uprawnienia.

Zasady odwiedzin

Odwiedziny w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie na czas pandemii SARS- COV – 2 są zakazane. W razie pytań, szczegółów prosimy o kontakt z pełnomocnikiem ds.praw pacjenta – 12 622 92 47.

Po zakończeniu pandemii odwiedziny odbywają się we wszystkie dni tygodnia. Godziny odwiedzin oraz czas ich trwania uzależnione są jednak od specyfiki Oddziału, w którym przebywa Pacjent. Informacja o godzinach odwiedzin jest dostępna przed wejściem do każdego z Oddziałów.

W przypadkach uzasadnionych względami sanitarno-epidemiologicznymi, porządkowymi lub ze względu na stan zdrowia innych chorych , odwiedziny mogą być ograniczone przez lekarza kierującego oddziałem. Decyzja ma być wydana w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia i przewidywalnego terminu trwania ograniczenia.

Osoby odwiedzające zobowiązane są do podporządkowania się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu medycznego.

Podczas wizyt lekarskich konsultacji i wykonywania zabiegów przez pielęgniarki, osoby odwiedzające muszą opuścić salę chorych.

Odwiedziny nie powinny zakłócać pracy oddziału oraz nie mogą naruszać praw innych pacjentów w szczególności prawa do poszanowania intymności ciszy i spokoju.

Jednego pacjenta mogą odwiedzać dwie osoby, w tym dzieci powyżej 7 roku życia.

Odwiedzających obowiązuje zakaz:

 • wnoszenia na teren szpitala i spożywania napojów alkoholowych
 • dostarczania produktów żywnościowych, które są zabronione przez lekarza
 • odwiedzin w stanie nietrzeźwym
 • wprowadzenia zwierząt do budynku
 • przynoszenia rzeczy zbędnych do Szpitala
 • siadania na łóżkach szpitalnych.

Deklaracja dostępności

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zeromski-szpital.pl

 

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie:

os. Na Skarpie 66

31 -930 Kraków

12 622 93 47

kancelaria@zeromski-szpital.pl

www.zeromski-szpital.pl

Data publikacji strony internetowej: 1.01.2019

Data ostatniej aktualizacji: 17.09.2020

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informacje, filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,  gdyż zostały opublikowane przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej; poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego. Część plików nie jest dostępnych cyfrowo. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych:

 • podwyższony kontrast, dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szpitala.

Oświadczenie sporządzono 17.09.2020 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Górska, agorska@zeromski-szpital.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  12 622 92 47. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31 -930 Kraków

12 622 93 47

kancelaria@zeromski-szpital.pl

www.zeromski-szpital.pl

Dostępność architektoniczna

Szpital jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: przed Oddziałem Ratunkowym, Oddziałem Pediatrycznym,  Oddziałem Ginekologiczno – Położniczym znajdują się podjazdy i windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na terenie Szpitala przed głównym wejściem znajdują się parkingi oznaczone, z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych: są oznaczone ogólnie przyjętym oznakowaniem. Szpital posiada sale, gabinety wyposażone w elementy wykończenia i umeblowania gwarantujące dostępność dla osób niepełnosprawnych. W budynku szpitala znajdują się pomieszczenia higieniczno – sanitarne dostosowane dla osób o szczególnych potrzebach.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do pomieszczeń – podjazdy, windy, drzwi automatycznie otwierane,
 2. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – tablice informacyjne, portier,
 3. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – instrukcja dla portiera,
 4. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

Zapewnienie komunikacji ze Szpitalem i zapewnienie usług tłumacza migowego: osoby ze szczególnymi potrzebami bądź ich rodziny zwracają się z wnioskiem o pomoc z Lucyną Pławecką- Stolarska, pełnomocnikiem dyrektora ds. praw pacjenta. Nr tel. 12 622-92-47, e-mail: lplawecka@zeromski-szpital.pl. Pełnomocnik kompleksowo zajmuje się interwencją Pacjenta.

Data sporządzenia:

23.09.2020

Pielęgniarka społeczna

Pielęgniarki społeczne:

mgr Ewa Chmielewska

mgr Marzena Stachowicz

nr tel. : 12 622 92 19

e-mail: społeczna@zeromski-szpital.pl

Czym się zajmują nasze Pielęgniarki Społeczne:

 • wsparcie i kompleksowa pomoc w przygotowaniu i złożeniu dokumentacji w celu umieszczenia Pacjenta w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym (ZOL)
 • wstępne przygotowanie dokumentacji w celu umieszczenia Pacjenta w Domu Pomocy Społecznej. Dalsza procedura jest wykonywana przez właściwy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  • wystawianie wniosków na opiekę hospicyjną
  • poradnictwo w zakresie uzyskania usług opiekuńczych w domu
  • wystawianie wniosków dot. uzyskania stopnia niepełnosprawności. Wnioski są wypełniane jedynie dla Pacjentów hospitalizowanych, których sytuacja zdrowotno-socjalna tego wymaga
  • wystawianie wniosków na opiekę pielęgniarską długoterminową
  • przeprowadzenie wstępnego wywiadu środowiskowego w celu uzyskania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Ta forma wsparcia jest skierowana wyłącznie do Pacjentów Szpitala, osób bezdomnych
  • kompleksowa praca socjalna dostosowana do potrzeb Pacjenta

TO NALEŻY WIEDZIEĆ:
Na umieszczenie w placówce opiekuńczej Pacjent musi wyrazić świadomą zgodę potwierdzoną swoim podpisem. Jeśli ze względu na stan zdrowia Pacjent nie jest zdolny do wyrażenia takiej zgody, decyzję o umieszczeniu w placówce opiekuńczej podejmuje sąd rodzinny.

W przypadku ubezwłasnowolnionego Pacjenta decyzję o umieszczeniu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym podejmuje opiekun prawny, potrzebna jest również zgoda sądu rodzinnego.

Proszę pamiętać, że Szpital nie jest jednostką opiekuńczą, dlatego niedopuszczalne są pobyty Pacjentów spowodowane względami socjalnymi. Oczekiwanie na miejsce w zakładzie opiekuńczym może trwać wiele miesięcy. Opiekę w okresie oczekiwania na miejsce zobowiązana jest zapewnić rodzina.

 

Udzielanie informacji o stanie Pacjenta

Informacji o stanie Pacjenta udzielają wyłącznie lekarze kierujący oddziałem, lekarze prowadzący oraz lekarze dyżurni w godzinach ustalonych przez lekarza kierującego i podanych do ogólnej wiadomości.

O stanie zdrowia ciężko chorych Pacjentów bądź w przypadkach szczególnie uzasadnionych lekarze udzielają informacji w każdym czasie.

Informacji o stanie Pacjenta nie udziela się przez telefon.

W razie pogorszenia się stanu zdrowia Pacjenta powodującego zagrożenie życia lub w przypadku śmierci, Szpital jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić upoważnioną przez chorego osobę, instytucję lub przedstawiciela ustawowego.

Dokumentacja medyczna

Przyjmowanie stron:

poniedziałek- piątek – godz. 7.00- 14.20

Informacje telefoniczne:

12 622 94 16

E-mail:

dokumentacja@zeromski-szpital.pl

Adres:

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

Sekcja statystyki: budynek „A”, p.20

Terminy realizacji wniosków

1. Odbiór osobisty lub odbiór przez osobę upoważnioną – 14 dni 
2. Wysyłka pocztą – 14 dni plus czas dostarczenia

Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona:

 • do wglądu w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem pacjentowi lub osobom upoważnionym przez niego możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
 • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 • na informatycznym nośniku danych;
 • zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu;
 • dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych.

Zasady odpłatności

komunikat – oplaty za dokumentacje

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale publikowana, co trzy miesiące przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Nowe stawki obowiązują zawsze od następnego miesiąca po publikacji, tj. od trzeciego miesiąca kwartału. Maksymalna wysokość opłat za:

 • jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;
 • jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;
 • sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych (jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej) – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;

Odbiór dokumentacji:

Po odbiór dokumentacji należy się zgłaszać osobiście. Jeżeli odbiór osobisty jest niemożliwy, dokumentacja może być wydana osobie wskazanej w UPOWAŻNIENIU lub będzie przesłana na adres osoby, której dotyczy udostępnienie. Dokumenty mogą być wydane tylko za okazaniem dowodu osobistego.

Dokumenty sporządzane są na koszt wnioskodawcy.

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej:

Wniosek o wydanie dokumentacji

Opieka duszpasterska

Kapelan Szpitala:

O. Marek Antoni Kieć

Telefony kontaktowe:

12 644 23 31

12 644 69 92


Kapelan przebywa w godzinach rannych na Oddziałach Szpitala.

Msze święte odbywają się w:

dni powszednie:  godz.19.00

niedzielę i Święta: godz.10.00

Spowiedź święta:20 minut przed Mszą świętą

Kaplica znajduje się na pierwszym piętrze w głównym budynku szpitala.

Jednym z podstawowych praw każdego pacjenta jest prawo do opieki duszpasterskiej.

Pacjent ma prawo w każdej chwili wezwać duchownego swojego wyznania. Może zrobić  to osobiście, z pomocą najbliższych lub może poprosić o pomoc personel pielęgniarski.

Całodobową opiekę duszpasterską sprawują Ojcowie Cystersi z Opactwa w Mogile. Kapelanem jest o.Marek Antoni Kieć.

Każdy Pacjent ma również możliwość spowiedzi, przyjęcia komunii świętej i sakramentu namaszczenia chorych na każdym z oddziałów.


 

Kościół Prawosławny w Krakowie, ul. Szpitalna 24, tel. 12 422 72 77

Kościół Ewangelicko – Augsburski w Krakowie, ul. Grodzka 56, tel. 12 446 64 30

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie, ul. Miodowa 27, tel. 12 429 57 35, 12 430 54 11

Centrum Muzułmańskie w Krakowie, ul. Sobieskiego 10/30, tel. +48 796 180 040

 

Opieka psychologiczna

Nasi psychologowie:

mgr Jolanta Jeleń

mgr Małgorzata Makoś-Wiśniewska, specjalista psychologii klinicznej (czasowo nie pracuje)

Telefony kontaktowe:

12 622 94 58

E- mail:

mmakos@zeromski-szpital.pl

jjelen@zeromski-szpital.pl


Każdy pacjent leczony w Naszym szpitalu ma prawo skorzystać z opieki psychologicznej. Zakres opieki wyznaczają problemy związane z chorobą i hospitalizacją.

Psycholog służy wsparciem i radą w chorobie, w związku z pobytem w szpitalu. Pomaga także poradzić sobie z diagnozą oraz przejść proces leczenia szpitalnego.Wystarczy, że pacjent lub ktoś z jego bliskich wskaże potrzebę kontaktu z psychologiem pielęgniarce lub lekarzowi, informacja ta dotrze do Naszego psychologa.

Psycholog służy pomocą pacjentom w szpitalu od poniedziałku do piątku.

Wjazd na teren Szpitala

Wjazd i postój samochodów na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie jest płatny. Opłata  wynosi 6 złotych za godzinę.

Z opłaty wjazdowej zwolnieni są:

inwalidzi na  podstawie karty inwalidzkiej

kobiety do porodu

osoby ze skierowaniem do przyjęcia do szpitala-  zwolnienie obowiązuje tylko w dniu przyjęcia

pacjenci zgłaszający się w nagłych przypadkach do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

przedstawiciele korpusu dyplomatycznego.

Istnieje możliwość wykupienia abonamentu dziennego za 30 zł.

Uwaga! Samochody pozostawione w miejscu niedozwolonym będą usuwane na koszt właściciela

Font Resize
Wysoki kontrast