Projekty UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego realizuje projekt unijny pn.: „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie”.

Przedmiotowy Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1. Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.4. Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym– ZIT

Całkowita wartość projektu wynosi 17 200 000,00 zł,  dofinansowanie ze środków EFRR wyniesie 12 899 999,95 zł a z budżetu państwa 860 000,00 zł. Wkład własny oraz wydatki niekwalifikowalne w łącznej wysokości 3 440 000,05 zł finansowane są w ramach środków Gminy Miejskiej Kraków.

Informacje o projekcie:

Celem Projektu jest poprawa warunków bytowych pacjentów, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów oraz podniesienie jakości świadczonych usług.
W ramach Projektu zostanie zakupiony sprzęt i aparatura medyczna oraz wyposażenie medyczne dla Oddziałów Szpitala. Doposażone zostaną Oddziały: Otolaryngologiczny, Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Okulistyki, Chorób Wewnętrznych I, II i III. Ginekologiczno–Położniczy, Okulistyczny, Urologiczny, Centralna Sterylizatornia, Obserwacyjno-Zakaźny z Pododdziałem, Dermatologiczny, Pediatrii, Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej, Chirurgii Dzieci, Neurologii, Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Blok Operacyjny.

Zakończenie realizacji Projektu zaplanowano na dzień 30.11. 2019 r.

Realizacja projektu

Kraków, 02.01.2018 r.

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w związku z realizacją projektu unijnego pn.: „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie” w ubiegłym roku ogłosił przetarg nieograniczony nr ZP 18/2017, którego przedmiotem był zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla szpitalnych Oddziałów.

W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego przetargu zawarto 22 umowy na łączną kwotę 2.899.373,14zł, z czego 2.319.498,51zł opłacono ze środków unijnych a pozostałą kwotę pokryła Gmina Miejska Kraków w formie dotacji dla Szpitala.

Nowoczesny, wysokospecjalistyczny sprzęt doposażył m. in. Oddział Ginekologiczno – Położniczy, Oddział Chorób Zakaźnych oraz Chirurgii Ortopedyczno – Urazowej.

Kraków, 14.04.2018 r.

W dniu dzisiejszym został ogłoszony przetarg nieograniczony nr ZP 13/2018 na zakup
oraz dostawę sprzętu i aparatury medycznej dla kolejnych Oddziałów szpitalnych. Sprzęt planowany do zakupu został ujęty w 18 grupach.

Otwarcie ofert zostało zaplanowane na dzień 28 maja 2018r.

Głównym celem  Programu Profilaktyki Raka Jelita Grubego u Osób po 50 Roku Życia i z Grup Podwyższonego Ryzyka jest zwiększenie wiedzy na temat raka jelita grubego wśród mieszkańców Małopolski  oraz przeprowadzenie 600 badań kolonoskopii w l.2017-2019.

W ramach projektu, oprócz wykonywania bezpłatnych badań profilaktycznych, prowadzona będzie szeroka kampania informacyjno-edukacyjna, mająca poszerzyć świadomość mieszkańców Małopolski na temat choroby nowotworowej, wczesnego wykrywania i metod leczenia.

Rejestracja na badania, a także wszelkie informacje na temat projektu dostępne są pod numerem tel: 12 622 93 51, e-mail:kolonoskopia@zeromski-szpital.pl lub osobiście w Pracowni Endoskopii naszego Szpitala(os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków)

Zapisy na spotkania edukacyjno-informacyjne: 12 622 92 47 lub e-mail: agorska@zeromski-szpital.pl

PROJEKT JEST ZAKOŃCZONY.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w roku 2017 realizuje projekt unijny pn.: „Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru intensywnego nadzoru Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach  działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 812 272,32 zł , a dofinansowanie ze środków EFRR wyniesie 1 540 431,47 zł.

Wkład własny oraz wydatki niekwalifikowalne finansowane będą ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Informacje o projekcie :

W ramach realizacji Projektu realizowane będą następujące działania :

  1. Zakup niezbędnej aparatury medycznej wykorzystywanej na SOR;
  2. Zakup i montaż systemu monitoringu SOR;
  3. Zakup niezbędnego sprzętu IT do celów administracyjnych SOR.

REALIZACJA PROJEKTU

Kraków, 30.06.2017 r.

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w związku z realizacją projektu unijnego pn.: „Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru intensywnego nadzoru Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie”, podpisał dwie umowy, których przedmiotem są – zakup i montaż systemu monitoringu SOR oraz zakup sprzętu IT dla celów administracyjnych SOR. Ponadto trwają procedury przetargowe związane z zakupem sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Kraków, 04.09.2017 r.

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym zostały zakończone prace związane z wykonaniem monitoringu CCTV. Ponadto dostarczono sprzęt informatyczny dla potrzeb administracyjnych SOR naszego Szpitala. Do końca bieżącego miesiąca zostanie zakończony trwający obecnie przetarg i podpisane zostaną umowy na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

Kraków, 20.10.2017 r.

W ramach realizacji projektu unijnego pn.: „Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru intensywnego nadzoru Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie” dostarczono już pierwsze urządzenia i sprzęt medyczny – m. in. nowoczesny aparat USG wraz z kompletem głowic oraz wózki inwalidzkie do przewożenia chorych.

Aktualnie toczy się kolejny przetarg w ramach przedmiotowego projektu – na zakup i dostawę defibrylatorów, ogrzewaczy płynów osocza i krwi oraz monitorów medycznych (pierwszy przetarg został unieważniony w tym zakresie).

Kraków, 23.11.2017 r.

Kilka dni temu dostarczono do Szpitala defibrylatory Lifepack 20 (wersja z teletransmisją). To już ostatni sprzęt medyczny, który doposażył Szpitalny Oddział Ratunkowy naszego Szpitala, w ramach przedmiotowego Projektu.

Z punktu widzenia Pacjenta Projekt został zakończony, natomiast Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego czeka teraz na całkowite rozliczenie Projektu przez Instytucję Pośredniczącą, tj. Ministerstwo Zdrowia.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy  wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

 

W Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego realizowany jest projekt unijny pn.: „Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie”.

Przedmiotowy Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT

Całkowita wartość projektu wynosi 34 585 819,24 zł, a dofinansowanie ze środków EFRR wyniesie 19 968 400,30 zł. Wkład własny oraz wydatki niekwalifikowalne w łącznej wysokości 14 617 418,94 zł finansowane są ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Informacje o projekcie:

Celem ogólnym projektu, określanym dla perspektywy długofalowej, jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i komfortu pacjentów, jakości świadczonych usług oraz uzyskanie pozytywnego wpływu na środowisko. W wyniku realizacji projektu, społeczność lokalna – populacja miasta Krakowa 746 tys., populacja dzielnicy Nowa Huta ok. 200 tys. – uzyska dostęp do usług wysokiej jakości opartych na nowoczesnej infrastrukturze, spełniającej wszystkie standardy medyczne, techniczne i sanitarne. W efekcie planowanej inwestycji podniesiony zostanie standard energetyczny budynków Szpitala, poprawie ulegną warunki, w których przebywają pacjenci Szpitala.

Celem bezpośrednim realizacji projektu będzie poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie, poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię.

W ramach realizacji Projektu, zrealizowane zostaną między innymi następujące działania:

1. Przebudowa i termomodernizacja:

– Oddziałów Chorób Wewnętrznych I i III oraz Pracowni Endoskopowej,

– II Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Odcinkiem Intensywnej Terapii Kardiologicznej

– Oddziału Ginekologiczno – Położniczego,

– Oddziału Pediatrycznego,

– Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego z Pododdziałem,

– Oddziału Dermatologicznego,

– Oddziału Chirurgii Dzieci,

– Oddziału Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu

2. Ocieplenie ścian zewnętrznych  z częściową wymianą okien i drzwi wszystkich budynków Szpitala;

3. Przebudowa infrastruktury technicznej Szpitala.

Zakończenie realizacji Projektu zaplanowano na koniec 2020 r.

REALIZACJA PROJEKTU

Kraków, 29.01.2018 r.

W dniu dzisiejszym podpisano dwie umowy na przebudowę i termomodernizację budynku P-K oraz budynku T. Umowy podpisano z Konsorcjum Firm – Janusz Soczówka Przedsiębiorstwo Budowlane MEGABUD oraz AKOTERM Firma Usługowa-Handlowa Andrzej Piechnik. Prace budowlane będące przedmiotem umów są związane z realizacją, przez Szpital, projektu pn.: „Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego
im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie”.

Umowy podpisano po przeprowadzeniu postępowania „z wolnej ręki”, gdyż na ogłoszone przez Szpital dwa przetargi nieograniczone nie wpłynęła żadna oferta.

 

Kraków, 07.03.2018 r.

 

Przetarg nr ZP 53/2017 na przebudowę i termomodernizację Szpitala w ramach przedmiotowego projektu, ogłoszony w grudniu zeszłego roku, został rozstrzygnięty. W dniu 05 marca 2018 r. podpisano umowę z Firmą WARBUD S.A. z Warszawy, której przedmiotem jest wykonanie termomodernizacji i modernizacji Oddziałów naszego Szpitala. Wartość umowy wynosi 44.472.403,54zł. Jest to największa inwestycja w służbie zdrowia w Małopolsce, współfinansowana ze środków europejskich.

W tym samym dniu podpisano umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad tą inwestycją. Przetarg nr ZP 53/2017 w tym zakresie wygrała firma ATIVA J. Kuratow. Za wykonanie przedmiotu umowy firma otrzyma wynagrodzenie w wysokości 549.989zł.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru stanowisk wstępnej intensywnej terapii Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie

Miło nam poinformować, że Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego rozpoczyna realizację projektu unijnego pn.: „Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru stanowisk wstępnej intensywnej terapii Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie”. To już drugi projekt unijny dot. SOR-u w roku 2017!

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach  działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

Całkowita wartość projektu wynosi  883 811,22zł , a dofinansowanie ze środków EFRR wyniesie 751 239,53 zł.

Wkład własny oraz wydatki niekwalifikowalne finansowane będą ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Informacje o projekcie :

W ramach realizacji Projektu realizowane będą następujące działania :

  1. Zakup niezbędnej aparatury medycznej wykorzystywanej na SOR;
  2. Zakup niezbędnego sprzętu IT.
  3. Kraków, 20.03.2018 r.

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w związku z realizacją projektu unijnego pn.: „Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru stanowisk wstępnej intensywnej terapii Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie”, ogłosił dwa przetargi nieograniczone, których przedmiotem są – dostawa wyrobu medycznego wraz z uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników i usługami serwisowymi (ZP 7/2018) oraz dostawa sprzętu IT (ZP 8/2018).

REALIZACJA PROJEKTU

Kraków, 14.05.2018 r.

Do końca bieżącego miesiąca zostanie zakończony trwający obecnie przetarg i podpisane zostaną umowy na dostawę sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Na przetarg wpłynęło 7 ofert.

Jeżeli chodzi o sprzęt IT to pierwszy przetarg został unieważniony, ogłoszono kolejny (ZP12/2018). Otwarcie ofert planowane jest na dzień 25.05.2018 r.

Przedmiot przetargu obejmuje dostawę sprzętu IT, który został opisany w podziale na 4 grupy:

Grupa 1 – zakup i dostawa oraz instalacja sprzętu serwerowego, sieciowego wraz z modernizacją istniejącej sieci oraz ze świadczeniem usług w szczególności wdrożenia środowiska, wykonaniem sieci LAN. w postaci ułożenia łącza światłowodowego.

Grupa 2 – zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami na jego używanie.

Grupa 3 – Zakup i dostawa czytników kodów kreskowych – 15 szt.

Grupa 4- Zakup i dostawa systemu identyfikacji pacjenta wraz ze szkoleniem personelu zamawiającego – po 3 osoby z każdego oddziału.

Kraków, 27.06.2018 r.

W miesiącu maju i czerwcu 2018r. zostały rozstrzygnięte oba przetargi dot. przedmiotowego projektu, tj.: ZP 7/2018 oraz ZP 12/2018 oraz podpisano wszystkie umowy na dostawę sprzętu i aparatury medycznej (5) oraz na dostawę niezbędnego sprzętu IT (4).

Do dnia dzisiejszego dostarczono już na SOR mobilną lampę zabiegową, dwa bronchoskopy wraz z akcesoriami oraz źródło światła do fiberoskopu a także defibrylator LIFEPACK 20e. Do końca przyszłego miesiąca zostanie dostarczony pozostały sprzęt zamówiony w ramach przedmiotowego projektu.

Kraków, 31.07.2018 r.

W bieżącym miesiącu dostarczono na Szpitalny Oddział Ratunkowy naszego Szpital cały sprzęt i aparaturę medyczną oraz sprzęt IT zakupiony w ramach przedmiotowego projektu.

Nasz SOR otrzymał respirator wraz z akcesoriami (2 szt.) oraz dwa aparayt do znieczuleń. Dostarczony sprzęt IT obejmował – serwer, macierz pamięci masowej, przełącznik sieciowy, 12-włóknowe łącze światłowodowe do serwerowni, zestaw komputerowy (8 kompletów), system identyfikacji pacjenta (oprogramowanie, drukarka etykiet, czytnik kodów kreskowych, opaski identyfikacyjne dla dzieci i dorosłych) oraz dodatkowo 15 czytników kodów kreskowych.

Z punktu widzenia Pacjenta Projekt pn.: „Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru stanowisk wstępnej intensywnej terapii Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie”. został zakończony, natomiast Szpital Specjalistyczny m. S. Żeromskiego czeka teraz na całkowite rozliczenie Projektu przez Instytucję Pośredniczącą, tj. Ministerstwo Zdrowia.

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl

 

Font Resize
Contrast