Deklaracja dostępności

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zeromski-szpital.pl

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie,

Os. Na Skarpie 66

31 -930 Kraków

12 622 93 47

kancelaria@zeromski-szpital.pl

www.zeromski-szpital.pl

Data publikacji strony internetowej: 1.01.2019

Data ostatniej aktualizacji: 17.09.2020

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Informacje, filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,  gdyż zostały opublikowane przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej; poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego. Część plików nie jest dostępnych cyfrowo. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

 

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych:

  • podwyższony kontrast, dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
  • ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szpitala.

Oświadczenie sporządzono 17.09.2020 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Górska, agorska@zeromski-szpital.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  12 622 92 47. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

  1. Na Skarpie 66

31 -930 Kraków

12 622 93 47

kancelaria@zeromski-szpital.pl

www.zeromski-szpital.pl

Dostępność architektoniczna

Szpital jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: przed Oddziałem Ratunkowym, Oddziałem Pediatrycznym,  Oddziałem Ginekologiczno – Położniczym znajdują się podjazdy i windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na terenie Szpitala przed głównym wejściem znajdują się parkingi oznaczone, z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych: są oznaczone ogólnie przyjętym oznakowaniem. Szpital posiada sale, gabinety wyposażone w elementy wykończenia i umeblowania gwarantujące dostępność dla osób niepełnosprawnych. W budynku szpitala znajdują się pomieszczenia higieniczno – sanitarne dostosowane dla osób o szczególnych potrzebach.

W zakresie dostępności architektonicznej:

  1. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do pomieszczeń – podjazdy, windy, drzwi automatycznie otwierane,
  2. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – tablice informacyjne, portier,
  3. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – instrukcja dla portiera,
  4. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,

 

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

Zapewnienie komunikacji ze Szpitalem i zapewnienie usług tłumacza migowego:  osoby ze szczególnymi potrzebami bądź ich rodziny zwracają się z wnioskiem o pomoc z Lucyną Pławecką- Stolarska, pełnomocnikiem dyrektora ds. praw pacjenta. Nr tel. 12 622-92-47, e-mail: lplawecka@zeromski-szpital.pl. Pełnomocnik kompleksowo zajmuje się interwencją Pacjenta.

Data sporządzenia:

23.09.2020