Na czym polega Triage

CZERWONYPOMOC NATYCHMIASTOWA

Kolorem tym są oznakowani Pacjenci wymagający natychmiastowej stabilizacji podstawowych czynności życiowych w bezpośrednim stanie zagrożenia życia w tym pacjenci z urazem wielonarządowym, udarem w okresie czasowym do trombolizy, zawałem mięśnia sercowego, we wstrząsie.


 

POMARAŃCZOWYczas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut

Kolorem tym są oznakowani Pacjenci z wysokim ryzykiem bezpośredniego zagrożenia życia, Pacjenci niestabilni hemodynamicznie i z towarzyszącymi objawami wegetatywnymi. Pacjenci
z krwotokami zagrażającymi życiu, które nasilają się pomimo zastosowania opatrunku uciskowego. Pacjenci urazowi z zaburzeniami czucia i krążenia obwodowego, z widoczną deformacją kończyn.

 


ŻÓŁTY czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut

Kolorem tym są oznakowani Pacjenci, których stan wymaga rozszerzonej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej oraz stosowania farmakoterapii u chorego stabilnego hemodynamicznie.

 


ZIELONYczas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut

POMOC ODROCZONA

Kolorem tym są oznakowani Pacjenci, których stan wymaga podstawowej diagnostyki laboratoryjnej
i obrazowej oraz stosowania prostej terapii u chorego stabilnego hemodynamicznie.


 

NIEBIESKIczas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut

WYCZEKUJĄCY

Kolorem tym oznakowani są Pacjenci w dobrym stanie ogólnym , którzy nie wymagają pilnego wdrożenia diagnostyki i leczenia.


 

Czas oczekiwania oznacza czas do pierwszego kontaktu z lekarzem SOR i nie należy go utożsamiać z ostatecznym zaopatrzeniem pacjenta SOR.

 

Zgodnie z wymogami nałożonymi przez Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 27-06-2019 roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego TRIAGE przeprowadza pielęgniarka systemu , ratownik medyczny lub lekarz systemu i na jego podstawie zakwalifikowuje pacjenta do jednej z kategorii.

 

Osoby zakwalifikowane do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim, mogą być kierowane do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz NiŚOZ .

W przypadku pacjentów zgłaszających się do SOR, co do których została podjęta decyzja o przekierowaniu do leczenia w POZ lub NiŚOZ podstawowe dane dotyczące wywiadu oraz stanu pacjenta zostają umieszczone na karcie informacyjnej, którą podpisuje ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu.

 

Decyzja o skierowaniu pacjenta na oddział szpitalny lub o odmowie przyjęcia do oddziału osoby niebędącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego musie być podjęta przez lekarza dyżurnego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ciągu 12 godzin od kontaktu z pacjentem.

Przypominamy, że Rzecznika praw Pacjenta informuje, że:

Na szpitalny oddział ratunkowy powinni zgłaszać się tylko pacjenci wymagający udzielenia pomocy medycznej w sytuacji stanu nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Tak zwany stan nagły polega na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała czy też utrata życia. Takie objawy to np.: napad drgawek, nagły silny ból brzucha, krwawienie z przewodu pokarmowego, silne krwawienie z dróg rodnych lub dróg moczowych, uraz lub zatrucie. Stan ten wymaga podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych oraz leczenia. Ocena, czy w danej sytuacji u pacjenta wystąpił stan nagły, należy wyłącznie do lekarza udzielającego świadczenia zdrowotnego.

Wizyta na  SOR nie zastępuje świadczeń udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej czy też lekarza poradni specjalistycznej. Udzielanie świadczeń zdrowotnych na SOR polega na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Po zdiagnozowaniu pacjenta oraz ustabilizowaniu jego funkcji życiowych jest on wypisywany lub – jeśli wymaga dalszego leczenia – przekazywany do oddziału, który zajmuje się leczeniem danej jednostki chorobowej. Natomiast, gdy zachodzi potrzeba leczenia pacjenta w innej specjalistycznej placówce medycznej, szpitalny oddział ratunkowy powinien zapewnić pacjentowi transport sanitarny do tej placówki.

Podmiot leczniczy, w ramach którego funkcjonuje SOR, nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.