Projekty EU

Głównym celem  Programu Profilaktyki Raka Jelita Grubego u Osób po 50 Roku Życia i z Grup Podwyższonego Ryzyka jest zwiększenie wiedzy na temat raka jelita grubego wśród mieszkańców Małopolski  oraz przeprowadzenie 1200 badań kolonoskopii w l.2021-2023.

 

W ramach projektu, oprócz wykonywania bezpłatnych badań profilaktycznych, prowadzona będzie szeroka kampania informacyjno-edukacyjna, mająca poszerzyć świadomość mieszkańców Małopolski na temat choroby nowotworowej, wczesnego wykrywania i metod leczenia.

Rejestracja na badania, a także wszelkie informacje na temat projektu dostępne są pod numerem tel: 12 622 93 51, e-mail:kolonoskopia@zeromski-szpital.pl lub osobiście w Pracowni Endoskopii naszego Szpitala(os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków)

Zapisy na spotkania edukacyjno-informacyjne: 12 622 92 47 lub e-mail: agorska@zeromski-szpital.pl

PROJEKT ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY.

FINANSUJEMY OCHRONĘ ŚRODOWISKA W MAŁOPOLSCE

Program finansowania unieszkodliwiania skażonych odpadów medycznych.

Termin realizacji Projektu:

01.02.2020 – 31.11.2020.

Projekt jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach ” Programu finansowania unieszkodliwiania skażonych odpadów medycznych”.

Koszt kwalifikowalny zadania:

230 515, 00 zł

Kwota dofinansowania w podziale na środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu:

66 000 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego realizuje projekt unijny pn.: „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie”.

Przedmiotowy Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1. Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.4. Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym– ZIT

Całkowita wartość projektu wynosi 20 887 066,12 zł,  dofinansowanie ze środków EFRR to kwota 15 733 804,32 zł a z budżetu państwa 817 531,51 zł. Wkład własny oraz wydatki niekwalifikowalne w łącznej wysokości 4 335 730,29 zł finansowane są ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Informacje o projekcie:

Celem Projektu jest poprawa warunków bytowych pacjentów, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów oraz podniesienie jakości świadczonych usług. W ramach Projektu zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną oraz wyposażenie medyczne dla Oddziałów Szpitala. Doposażone Oddziały: Otolaryngologiczny, Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Okulistyki, Chorób Wewnętrznych I, II i III. Ginekologiczno–Położniczy, Okulistyczny, Urologiczny, Centralna Sterylizatornia, Obserwacyjno-Zakaźny, Dermatologiczny, Pediatrii, Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej, Chirurgii Dzieci, Neurologii, Anestezjologii
i Intensywnej Terapii oraz Blok Operacyjny.

Pierwotnie zakończenie realizacji Projektu zaplanowano na dzień 30.11.2019r. ale ze względu na pandemię SARS-CoV2 jego realizację przedłużono do dnia 31.12.2021r. Ponadto Szpitalowi przyznano dodatkowe środki na zakup sprzętu i aparatury medycznej do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 – wartość dofinansowania ze środków EFRR zwiększono o kwotę 3 457 003,58zł.

PROJEKT ZOSTAŁ ZREALIZOWANY I ROZLICZONY

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w roku 2017 realizuje projekt unijny pn.: „Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru intensywnego nadzoru Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach  działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 812 272,32 zł , a dofinansowanie ze środków EFRR wyniesie 1 540 431,47 zł.

Wkład własny oraz wydatki niekwalifikowalne finansowane będą ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Informacje o projekcie :

W ramach realizacji Projektu realizowane będą następujące działania :

  1. Zakup niezbędnej aparatury medycznej wykorzystywanej na SOR;
  2. Zakup i montaż systemu monitoringu SOR;
  3. Zakup niezbędnego sprzętu IT do celów administracyjnych SOR.

REALIZACJA PROJEKTU

Kraków, 30.06.2017 r.

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w związku z realizacją projektu unijnego pn.: „Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru intensywnego nadzoru Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie”, podpisał dwie umowy, których przedmiotem są – zakup i montaż systemu monitoringu SOR oraz zakup sprzętu IT dla celów administracyjnych SOR. Ponadto trwają procedury przetargowe związane z zakupem sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Kraków, 04.09.2017 r.

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym zostały zakończone prace związane z wykonaniem monitoringu CCTV. Ponadto dostarczono sprzęt informatyczny dla potrzeb administracyjnych SOR naszego Szpitala. Do końca bieżącego miesiąca zostanie zakończony trwający obecnie przetarg i podpisane zostaną umowy na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

Kraków, 20.10.2017 r.

W ramach realizacji projektu unijnego pn.: „Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru intensywnego nadzoru Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie” dostarczono już pierwsze urządzenia i sprzęt medyczny – m. in. nowoczesny aparat USG wraz z kompletem głowic oraz wózki inwalidzkie do przewożenia chorych.

Aktualnie toczy się kolejny przetarg w ramach przedmiotowego projektu – na zakup i dostawę defibrylatorów, ogrzewaczy płynów osocza i krwi oraz monitorów medycznych (pierwszy przetarg został unieważniony w tym zakresie).

Kraków, 23.11.2017 r.

Kilka dni temu dostarczono do Szpitala defibrylatory Lifepack 20 (wersja z teletransmisją). To już ostatni sprzęt medyczny, który doposażył Szpitalny Oddział Ratunkowy naszego Szpitala, w ramach przedmiotowego Projektu.

Z punktu widzenia Pacjenta Projekt został zakończony, natomiast Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego czeka teraz na całkowite rozliczenie Projektu przez Instytucję Pośredniczącą, tj. Ministerstwo Zdrowia.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy  wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

 

W Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego realizowany jest projekt unijny pn.: „Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie”.

Przedmiotowy Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT

Całkowita wartość projektu wynosi 34 585 819,24 zł, a dofinansowanie ze środków EFRR wyniesie 19 968 400,30 zł. Wkład własny oraz wydatki niekwalifikowalne w łącznej wysokości 14 617 418,94 zł finansowane są ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Informacje o projekcie:

Celem ogólnym projektu, określanym dla perspektywy długofalowej, jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i komfortu pacjentów, jakości świadczonych usług oraz uzyskanie pozytywnego wpływu na środowisko. W wyniku realizacji projektu, społeczność lokalna – populacja miasta Krakowa 746 tys., populacja dzielnicy Nowa Huta ok. 200 tys. – uzyska dostęp do usług wysokiej jakości opartych na nowoczesnej infrastrukturze, spełniającej wszystkie standardy medyczne, techniczne i sanitarne. W efekcie planowanej inwestycji podniesiony zostanie standard energetyczny budynków Szpitala, poprawie ulegną warunki, w których przebywają pacjenci Szpitala.

Celem bezpośrednim realizacji projektu będzie poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie, poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię.

W ramach realizacji Projektu, zrealizowane zostaną między innymi następujące działania:

1. Przebudowa i termomodernizacja:

– Oddziałów Chorób Wewnętrznych I i III oraz Pracowni Endoskopowej,

– II Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Odcinkiem Intensywnej Terapii Kardiologicznej

– Oddziału Ginekologiczno – Położniczego,

– Oddziału Pediatrycznego,

– Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego z Pododdziałem,

– Oddziału Dermatologicznego,

– Oddziału Chirurgii Dzieci,

– Oddziału Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu

2. Ocieplenie ścian zewnętrznych  z częściową wymianą okien i drzwi wszystkich budynków Szpitala;

3. Przebudowa infrastruktury technicznej Szpitala.

Zakończenie realizacji Projektu zaplanowano na koniec 2020 r.

REALIZACJA PROJEKTU

Kraków, 29.01.2018 r.

W dniu dzisiejszym podpisano dwie umowy na przebudowę i termomodernizację budynku P-K oraz budynku T. Umowy podpisano z Konsorcjum Firm – Janusz Soczówka Przedsiębiorstwo Budowlane MEGABUD oraz AKOTERM Firma Usługowa-Handlowa Andrzej Piechnik. Prace budowlane będące przedmiotem umów są związane z realizacją, przez Szpital, projektu pn.: „Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego
im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie”.

Umowy podpisano po przeprowadzeniu postępowania „z wolnej ręki”, gdyż na ogłoszone przez Szpital dwa przetargi nieograniczone nie wpłynęła żadna oferta.

 

Kraków, 07.03.2018 r.

 

Przetarg nr ZP 53/2017 na przebudowę i termomodernizację Szpitala w ramach przedmiotowego projektu, ogłoszony w grudniu zeszłego roku, został rozstrzygnięty. W dniu 05 marca 2018 r. podpisano umowę z Firmą WARBUD S.A. z Warszawy, której przedmiotem jest wykonanie termomodernizacji i modernizacji Oddziałów naszego Szpitala. Wartość umowy wynosi 44.472.403,54zł. Jest to największa inwestycja w służbie zdrowia w Małopolsce, współfinansowana ze środków europejskich.

W tym samym dniu podpisano umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad tą inwestycją. Przetarg nr ZP 53/2017 w tym zakresie wygrała firma ATIVA J. Kuratow. Za wykonanie przedmiotu umowy firma otrzyma wynagrodzenie w wysokości 549.989zł.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru stanowisk wstępnej intensywnej terapii Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie

Miło nam poinformować, że Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego rozpoczyna realizację projektu unijnego pn.: „Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru stanowisk wstępnej intensywnej terapii Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie”. To już drugi projekt unijny dot. SOR-u w roku 2017!

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach  działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

Całkowita wartość projektu wynosi  883 811,22zł , a dofinansowanie ze środków EFRR wyniesie 751 239,53 zł.

Wkład własny oraz wydatki niekwalifikowalne finansowane będą ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Informacje o projekcie :

W ramach realizacji Projektu realizowane będą następujące działania :

  1. Zakup niezbędnej aparatury medycznej wykorzystywanej na SOR;
  2. Zakup niezbędnego sprzętu IT.
  3. Kraków, 20.03.2018 r.

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w związku z realizacją projektu unijnego pn.: „Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru stanowisk wstępnej intensywnej terapii Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie”, ogłosił dwa przetargi nieograniczone, których przedmiotem są – dostawa wyrobu medycznego wraz z uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników i usługami serwisowymi (ZP 7/2018) oraz dostawa sprzętu IT (ZP 8/2018).

REALIZACJA PROJEKTU

Kraków, 14.05.2018 r.

Do końca bieżącego miesiąca zostanie zakończony trwający obecnie przetarg i podpisane zostaną umowy na dostawę sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Na przetarg wpłynęło 7 ofert.

Jeżeli chodzi o sprzęt IT to pierwszy przetarg został unieważniony, ogłoszono kolejny (ZP12/2018). Otwarcie ofert planowane jest na dzień 25.05.2018 r.

Przedmiot przetargu obejmuje dostawę sprzętu IT, który został opisany w podziale na 4 grupy:

Grupa 1 – zakup i dostawa oraz instalacja sprzętu serwerowego, sieciowego wraz z modernizacją istniejącej sieci oraz ze świadczeniem usług w szczególności wdrożenia środowiska, wykonaniem sieci LAN. w postaci ułożenia łącza światłowodowego.

Grupa 2 – zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami na jego używanie.

Grupa 3 – Zakup i dostawa czytników kodów kreskowych – 15 szt.

Grupa 4- Zakup i dostawa systemu identyfikacji pacjenta wraz ze szkoleniem personelu zamawiającego – po 3 osoby z każdego oddziału.

Kraków, 27.06.2018 r.

W miesiącu maju i czerwcu 2018r. zostały rozstrzygnięte oba przetargi dot. przedmiotowego projektu, tj.: ZP 7/2018 oraz ZP 12/2018 oraz podpisano wszystkie umowy na dostawę sprzętu i aparatury medycznej (5) oraz na dostawę niezbędnego sprzętu IT (4).

Do dnia dzisiejszego dostarczono już na SOR mobilną lampę zabiegową, dwa bronchoskopy wraz z akcesoriami oraz źródło światła do fiberoskopu a także defibrylator LIFEPACK 20e. Do końca przyszłego miesiąca zostanie dostarczony pozostały sprzęt zamówiony w ramach przedmiotowego projektu.

Kraków, 31.07.2018 r.

W bieżącym miesiącu dostarczono na Szpitalny Oddział Ratunkowy naszego Szpital cały sprzęt i aparaturę medyczną oraz sprzęt IT zakupiony w ramach przedmiotowego projektu.

Nasz SOR otrzymał respirator wraz z akcesoriami (2 szt.) oraz dwa aparayt do znieczuleń. Dostarczony sprzęt IT obejmował – serwer, macierz pamięci masowej, przełącznik sieciowy, 12-włóknowe łącze światłowodowe do serwerowni, zestaw komputerowy (8 kompletów), system identyfikacji pacjenta (oprogramowanie, drukarka etykiet, czytnik kodów kreskowych, opaski identyfikacyjne dla dzieci i dorosłych) oraz dodatkowo 15 czytników kodów kreskowych.

Z punktu widzenia Pacjenta Projekt pn.: „Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru stanowisk wstępnej intensywnej terapii Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie”. został zakończony, natomiast Szpital Specjalistyczny m. S. Żeromskiego czeka teraz na całkowite rozliczenie Projektu przez Instytucję Pośredniczącą, tj. Ministerstwo Zdrowia.

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl

 

Cel projektu:

rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Działania projektowe koncentrują się na udzielaniu wsparcia podmiotom leczniczym, jednostkom systemu państwowego ratownictwa medycznego, jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Na w/w Projekt zaplanowana została kwota 114 061 350 PLN, w tym 85 % to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 96 952 147,50 PLN, a 15% to środki z Budżetu Państwa w wysokości 17 109 202,50 PLN.

Projekt obejmuje m.in. zakup usług i wszelkich wyrobów medycznych niezbędnych do zapobiegania, diagnostyki i zwalczania koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa małopolskiego.

W ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” „Żeromski” otrzymał:  35 pomp infuzyjnych strzykawkowych i stacje dokujące, 10 kardiomonitorów i 10 pulsoksymetrów oraz karetkę.

Pompa infuzyjna to przyrząd medyczny skonstruowany do ciągłego lub cyklicznego, precyzyjnego podawania leku pacjentowi. Coraz częściej intensywna opieka nad pacjentem wymaga stosowania dużej liczby pomp infuzyjnych. Doskonałym rozwiązaniem tej sytuacji jest zastosowanie stacji dokujących. Pozwalają one na szybką instalację pomp przy łóżku pacjenta i tworzenie zestawów dostosowanych do aktualnych potrzeb terapii.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 9 osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2. Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.

 

Lider – Województwo Małopolskie – Biuro Inwestycji Strategicznych, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie jest jednym z 39 Partnerów przedmiotowego Projektu.

 

Cel projektu:

Rozwój usług zdrowotnych ukierunkowanych na walkę z epidemią COVID -19 na terenie województwa małopolskiego.

W ramach projektu zostaną zakupione: tomograf komputerowy, centrala kardiomonitorów z 4 kardiomonitorami, respirator / aivro, bramki dezynfekcyjne oraz termometry elektroniczne.

Wartość projektu: 69 334 161,18zł

Kwota dofinansowania dla naszego Szpitala wynosi: 1 789 519,74zł

Wkład własny: 1 482 514,94zł

 

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3”

 

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 9 osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2. Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.

 

Lider – Województwo Małopolskie – Biuro Inwestycji Strategicznych, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie jest jednym z 38 Partnerów przedmiotowego Projektu.

 

Cel projektu:

Rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID -19 na terenie województwa małopolskiego.

W ramach projektu Szpital zakupi: łóżka szpitalne, szafki i regały na sprzęt medyczny z blatami do sporządzania leków, aparat ekg- holter, ssaki elektryczne, pompę strzykawkową, wózki anestezjologiczne, usg, reduktory do próżni, pulsoksymetry przenośne oraz dozowniki do tlenu.

Całkowita wartość projektu: 78 191 703,98zł

Kwota dofinansowania dla naszego Szpitala wynosi: 675 380,85zł

Wkład własny: 119 184,85zł

 

 

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie w partnerstwie z Województwem Małopolskim (Lider projektu) rozpoczyna realizację Projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E – administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E – usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” jest zwiększenie dostępności i poprawa jakości e-usług świadczonych w sektorze ochrony zdrowia poprzez utworzenie i rozwój wspólnej platformy na poziomie regionalnym, umożliwiającej przetwarzanie i przesyłanie danych medycznych pomiędzy jednostkami medycznymi w regionie.

Powyższy cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe, którymi są:

•             ujednolicenie i poprawa procesu gromadzenia danych i informacji medycznych,

•             zapewnienie uprawnionym podmiotom szybkiego dostępu do danych i informacji medycznych,

•             poprawa systemu obsługi pacjenta poprzez wzmocnienie potencjału wykorzystania e-usług w sektorze ochrony zdrowia.

 

 

 

Wkład własny Partnera 

 

  610 372,05 zł   

 

Dofinansowanie RPO WM 5 493 348,49 zł   

 

Całkowita wartość 6 103 720,54 zł   

 

 

[3][1] Procentowy poziom dofinansowania z RPO WM i wkładu własnego Partnera ma charakter szacunkowy. Ostateczny poziom dofinansowania zostanie określony we wniosku o dofinansowanie i będzie wynikał z całkowitego zakresu rzeczowego Projektu i jego kosztów kwalifikowanych.

[4][2] Procentowy poziom dofinansowania z RPO WM i wkładu własnego Partnera ma charakter szacunkowy. Ostateczny poziom dofinansowania zostanie określony we wniosku o dofinansowanie i będzie wynikał z całkowitego zakresu rzeczowego Projektu i jego kosztów kwalifikowanych.

[5][3] Wydatki nie stanowiące części kosztów inwestycyjnych określonych w pkt. I.