PORÓD RODZINNY

Drogie Pacjentki,

od 14 września godz.7.00 startujemy z porodami rodzinnymi.

Proszę uważnie przeczytać poniższy komunikat.
W porodach rodzinnych obowiązują ZASADY, których przestrzeganie będziemy egzekwować

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie wznawia możliwość towarzyszenia przy porodzie fizjologicznym osobie bliskiej – tzw.  poród rodzinny.
W związku z sytuacją epidemiologiczną dotycząca ryzyka zakażenia SARS-CoV-2, powodującego COVID-19 obowiązują zasady:

 1. Osoba wskazana przez Rodzącą jako towarzysząca Jej przy porodzie, przed wejściem do Oddziału Ginekologiczno- Położniczego podlega wstępnej ocenie stanu poprzez:
 • wywiad epidemiologiczny,
 • pomiar temperatury ciała,
 • wypełnienie i podpisanie ankiety dotyczącej jej stanu zdrowia; ankietę dołącza się do dokumentacji medycznej Rodzącej.
 1. Warunkiem udziału w porodzie rodzinnym jest brak objawów infekcji i negatywny wywiad epidemiologiczny.
 2. W Oddziale Ginekologiczno – Położniczym osoba towarzysząca Rodzącej, zobowiązana dezynfekować ręce, założyć jednorazową odzież ochronną oraz nową maseczkę ( środki ochrony osobistej zapewnia Szpital).
 3. Obowiązuje zakaz poruszania się po Oddziale. Osoba towarzysząca nie opuszcza sali porodowej, o ile nie otrzyma takiego polecenia od personelu medycznego, stara się zachować maksymalny dystans do personelu medycznego, często dezynfekuje ręce. Osoba towarzyszącą może być przy Rodzącej tylko w trakcie przebywania na sali porodowej. W razie decyzji o rozwiązaniu porodu drogą zabiegu lub cięcia cesarskiego(także planowego), nie dopuszcza się obecności osoby towarzyszącej na sali operacyjnej, ale po zabiegu zapewniamy Osobie Towarzyszącej kontakt z dzieckiem. Jeśli osoba towarzysząca zdecyduje się na samowolne opuszczenie sali porodowej, już w żadnym wypadku nie będzie mogła powrócić do niej.
 4. Po porodzie i około 2 godzinach od zakończenia porodu osoba towarzysząca Rodzącej opuszcza salę porodową.
 5. Osoba towarzysząca Rodzącej przy porodzie zobowiązana jest przestrzegać zaleceń personelu medycznego.

Osobom towarzyszącym przy porodzie rodzinnym zabrania się:

 1. Palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych.
 2. Zachowania, stwarzającego zagrożenie bezpieczeństwa dla Rodzącej, swojego i personelu.
 3. Niestosownego/agresywnego zachowania wobec personelu.

W przypadku nieprzestrzegania powyższych zasad Szpital zastrzega sobie prawo cofnięcia zgody na poród rodzinny z osobą towarzyszącą.

W sytuacjach losowych Szpital zastrzega sobie prawo cofnięcia zgody na poród rodzinny z osobą towarzyszącą.

Osoby pozostające w kwarantannie lub w trakcie izolacji nie mogą uczestniczyć w porodzie i wchodzić na teren Szpitala. Zatajenie powyższych okoliczności stanowi podstawę odpowiedzialności karnej ściganej z urzędu.