Dzień Otwarty dla Fotografów

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie w tym roku obchodzi 65-lecie. Chcemy zachować w pamięci, ale też zostawić dla kolejnych pokoleń lekarzy i pielęgniarek, obrazy jak wyglądał szpital w 2019 roku, jak się rozwijał i zmieniał. Na zdjęciach wykonanych przez Uczestników Konkursu na pewno pojawią się twarze ludzi: zmęczonych, chorych, obolałych, ale też radosnych i wracających do zdrowia. Chcemy pokazać codzienność szpitala, szpital znany i nieznany.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym pt.”Szpital znany i nieznany”. W związku z tym ogłaszamy dzień otwarty dla fotografów – 20 sierpnia 2019 r. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie: www.zeromski-szpital.pl.
Oceny nadesłanych zdjęć dokona Jury powołane przez Organizatora. Najlepsze prace będą częścią wystawy fotograficznej.
Kontakt dla Uczestników: agorska@zeromski-szpital.pl;tel: 12 622 92 47 Zapisy: https://konkursfotograficzny.konfeo.com/pl/groups

Regulamin Dnia Otwartego dla Fotografów

              Postanowienia ogólne

Organizatorom „Dnia Otwartego dla Fotografów” jest Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie z siedzibą, osiedle Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, identyfikujący się numerem NIP: 678-26-80-02, wpisany do KRS pod numerem: 0000035552, zwany w dalszej treści niniejszego Regulaminu ”Organizatorem” lub „Szpitalem”. Dzień Otwarty dla Fotografów, dalej „Dzień Otwarty”, jest organizowany w dniu 20 sierpnia 2019 r., w ramach obchodów 65-lecia Szpitala – Organizatora i ma na celu wyłonienie i promocję najlepszych fotografii utrwalających zdarzenia odbywające się w unikatowym miejscu jakim jest szpital, Dzień Otwarty zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Uczestnicy

W Dniu Otwartym mogą brać udział Fotografowie zaproszeni przez Organizatora. Każdy zaproszony Fotograf może przekazać Organizatorowi określoną ilość wykonanych zdjęć. Udział w Dniu Otwartym jest równoznaczny z akceptacją przez Fotografa niniejszego Regulaminu w całości.

              Zasady Dnia Otwartego

 1. Fotografowie otrzymają zaproszenie do udziału po wczesnej rejestracji na Dzień Otwarty na https://konkursfotograficzny.konfeo.com/pl/groups
 2. Zadaniem Fotografów jest wykonanie fotografii obrazujących codzienne funkcjonowanie Szpitala w ramach udzielanych świadczeń zdrowotnych. Dostępne będą wszystkie Oddziały i Poradnie Szpitala. Wykonywanie zdjęć na Bloku Operacyjnym będzie wymagało uzgodnienia z Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa, Lekarza Kierującego Blokiem Operacyjnym.
 3. Fotografowie biorący udział w Dniu Otwartym i wykonujący fotografie na terenie Szpitala oświadczają, że w momencie wykorzystania ich dla celów prywatnych nie związanych z organizowanym konkursem, zobowiązują się do opisu miejsca powstawania zdjęcia z podaniem nazwy Szpitala: „Szpital im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie – zdjęcie wykonane z okazji Jubileuszu 65-lecia.
 4. Wykonane zdjęcia na płycie CD/DVD/pendrive – opisane, Fotografowie przekażą w terminie do dnia 15 września 2019 r. na adres:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskie SP ZOZ w Krakowie
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków z dopiskiem „konkurs fotograficzny”

lub osobiście w siedzibie Organizatora, Kancelaria pok. 2.

 1. Uczestnik może nadesłać maksymalnie do 10 zdjęć
 2. Zdjęcia nadesłane na Konkurs mogą być wykonane w technice czarno-białej lub kolorowej.
 3. Prace nadsyłane na Konkurs muszą spełniać następujące wymogi techniczne: format pliku JPG, rozdzielczość min. 300 dpi.
 4. Materiały nadsyłane na Konkurs nie będą zwracane.
 5. Nadesłanie fotografii na Konkurs jest równoznaczne z zapewnieniem udzielonym Organizatorowi Konkursu, iż utwór nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności rozpowszechnienie utworu nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku osób przedstawianych na fotografii albowiem utwór spełnia wymogi określone w artykule 81 ustawy o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych (Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych lub zawodowych lub osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej, jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza).

10.W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi Konkursu z roszczeniami w związku z naruszeniem w wyniku publikacji utworów konkursowych praw osób trzecich, Organizatorowi Konkursu przysługuje roszczenie regresowe w stosunku do uczestnika Konkursu, który nadesłał prace nie spełniające wymogów określonych

 1. Oceny nadesłanych zdjęć dokona Jury powołane przez Organizatora.
 2. Zadanie Jury jest przyznanie I, II i III miejsca oraz wybranie fotografii najlepiej oddających ducha i charakter szpitala. Wybrane prace zostaną zaprezentowane w czasie wystawy w Holu Kamiennym w Urzędzie Miasta Krakowa 1- 14 listopada 2019 r. podczas otwarcia której zostanie ogłoszony zwycięzcą konkursu oraz uroczystej Konferencji w dniu 28 kwietnia 2020 roku, która odbędzie się w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie.

13 Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji

14  Wystawa, o której mowa w ust.12 zostanie przeniesiona do siedziby Szpitala

15 Fotograf z chwilą przesłania zdjęć do Organizatora oświadcza, że:

 • akceptuje niniejszy regulamin
 • wyraża zgodę, że regulamin może ulec zmianom przez Organizatora
 • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu
 • udziela organizatorowi nieodpłatnej licencji, uprawniającej organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności uprawnienie do:

Utrwalania

Zwielokrotnienia wszelkimi technikami

Wprowadzenia do pamięci komputera

Wystawiania zdjęć

 1. Zwycięzcy Konkursu i wyróżnieni zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo.
 2. Lista zwycięzców i wyróżnionych zostanie ogłoszona na stronach internetowych Organizatora.
 3. Organizator może rozszerzyć pulę nagród i przyznać wyróżnienia pozaregulaminowe.

 

Postanowienia końcowe

 1. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu i jego prawidłowy przebieg.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa.
 3. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac przesyłanych pocztą (prace uszkodzone nie będą brały udziału w konkursie).
 4. Regulamin Konkursu oraz wyniki będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych na stronie Organizatora: www.zeromski-szpital.pl